Xả Xì Chét

Khổng Minh dùng kế khiến tướng giỏi nhất của Tư Mã Ý tử nạn

Khổng Minh dùng kế khiến tướng giỏi nhất của Tư Mã Ý tử nạn

Thừa tướng nước Thục đã bày binh bố trận để quyết hạ bằng được cao thủ đệ nhất võ nghệ dưới trướng Tư Mã Ý là Trương Cáp (có nơi dịch là Trương Hợp). Nhờ mưu kế này, Tư Mã...

Xem thêm